Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση των χρηστών και την ανάλυση διαδικτύου και βοηθούν στην καλύτερη και φιλικότερη προς τον χρήστη διαμόρφωση αυτού του ιστότοπου. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται καταγραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στην επιλογή Σημείωση προστασίας δεδομένων.

REACH-REGULATION

INFORMATION REGARDING EC REGULATION NO. 1907/2006


Dear customers, sales and business partners,


Duracell Automotive c/o Banner GmbH produces high-quality lead-acid starter batteries. Our products are subject to a closed life cycle, whereby almost all raw materials, including lead and polypropylene for example, are recycled. As such, the responsible and environmentally friendly use of lead and lead oxide is integral to our work.
By law, we are required to once again make you aware that we use lead in our batteries. This is as a result of EC regulation no. 1907/2006 (REACH, article 59 1 10) and the revision of the Candidate List from which substances, that are of particularly high concern, are selected for authorisation (Version 28.08.2018; see https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).


As such, we would like to make you aware that the lead-acid batteries, as supplied by us, contain the substance lead (CAS 7439-92-1, EC 231-100-4) at a concentration of more than 0.1 percent by mass. Lead has been classified as a SVHC substance (Substances of Very High Concern), in accordance with REACH regulations, since 27th June 2018.


Needless to say, this declaration has no influence on the composition or the functioning of our batteries.


Duracell Automotive c/o Banner GmbH

Thomas Hauzeneder, Head of Marketing